Zajímavosti o Itálii a Italech:

Pokud pojedete do Itálie, vezměte si raději 2 platební karty. Karty jiné než Master card (např. Maestro card) neberou některé supermarkety a benzinky, dokonce mýtné brány na dálnicích!!!

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Italské písničky přeložené do Češtiny

Jovanotti (Lorenzo Cherubini), A te - překlad do Češtiny

Jovanotti (Lorenzo Cherubini) - A te

A te che sei l'unica al mondo

Tobě - která jsi jediná na světě

L'unica ragione per arrivare fino in fondo

jediný důvod proč jít do hloubky

Ad ogni mio respiro

s každým mým dechem

Quando ti guardo

když tě vidím

Dopo un giorno pieno di parole

po dni plném slov

Senza che tu mi dica niente

aniž bys mi něco řekl(a)

Tutto si fa chiaro

všechno začíná být jasné

A te che mi hai trovato

tobě, která mě našla

All' angolo coi pugni chiusi

v koutě se zavřenými pěstmi

Con le mie spalle contro il muro

s mými rameny proti zdi

Pronto a difendermi

připraven ochránit se

Con gli occhi bassi

sklopené oči

Stavo in fila

stál jsem v řadě

Con i disillusi

s těmi zklamanými

Tu mi hai raccolto come un gatto

Zvedl(a) jsi mě jako kočku

e mi hai portato con te

a vzala jsi mě s sebou

A te io canto una canzone

tobě zpívám písničku

Perchè non ho altro

protože nemám nic jiného

Niente di meglio da offrirti

nic lepšího ti nenabídnu

Di tutto quello che ho

z toho všeho co mám

Prendi il mio tempo

vezmi si můj čas

E la magia

a kouzlo

Che con un solo salto

jediným skokem vyletíme do vzduchu

Ci fa volare dentro l'aria

 Nutí nás to létat ve vzduchu

Come bollicine

jako bubliny

A te che sei

tobě, která jsi

Semplicemente sei Sostanza dei giorni miei

jednoduše jsi podstata mých dnů

Sostanza dei giorni miei

podstatou mých dnů

A te che sei il mio grande amore

tobě, která jsi mou velkou láskou

Ed il mio amore grande

a moje velká láska

A te che hai preso la mia vita

tobě, která jsi vzala můj život

E ne hai fatto molto di più

a udělala jsi toho mnohem více

A te che hai dato senso al tempo

tobě, která dáváš smysl času

Senza misurarlo

aniž bys ho měřila

A te che sei il mio amore grande

tobě, která jsi má velká láska

Ed il mio grande amore

tobě, má velká lásko

A te che io

tobě, které já

Ti ho visto piangere nella mia mano

viděl jsem Tě plakat v mé ruce

Fragile che potevo ucciderti

byla jsi tak křehká, že bych tě mohl zabít

Stringendoti un po'

trošku jsem tě zmáčknul,

E poi ti ho visto

a pak jsem tě viděl

Con la forza di un aeroplano

se sílou letadla

Prendere in mano la tua vita

vzít za ruku tvůj život

E trascinarla in salvo

a přetáhnout ji do bezpečí

A te che mi hai insegnato i sogni

ty, která mě naučila sny

E l'arte dell'avventura

a umění dobrodružství

A te che credi nel coraggio

tobě která věřís v sílu

E anche nella paura

a teké ve strach

A te che sei la miglior cosa

tobě, která jsi nejlepší

Che mi sia successa

co se mi stalo

A te che cambi tutti i giorni

tobě, která (který) měníš všechny dny (každý den)

E resti sempre la stessa

a vždy zůstáváš stejný(á)

A te che sei

tobě, která (který) jsi

Semplicemente sei

jednoduše jsi

Sostanza dei giorni miei

podstata mých dnů

Sostanza dei sogni miei

podstata mých snů

A te che sei

tobě, která jsi

Essenzialmente sei

v podstatě jsi

Sostanza dei giorni miei

podstata mých dnů

Sostanza dei sogni miei

podstata mých snů

A te che non ti piaci mai

těm, kteří tě nikdy nemají rádi

E sei una meraviglia

a (přitom) jsi zázrak

Le forze della natura si concentrano in te

síly přírody se koncentrují v tobě

Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano

že jsi skála, jsi rostlina, jsi hurikán

Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano

jsi horizont, který mě vítá, když se vzdaluji

A te che sei l'unica amica

tobě, která jsi jediná kamarádka

Che io possa avere

kterou můžu mít

L'unico amore che vorrei

jediná láska, kterou bych chtěl

Se non ti avessi con me

pokud bych tě neměl u sebe

A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere.

tobě, která jsi udělala můj život krásným, že dokážeš z dřiny učinit obrovské potěšení,

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande,

tobě, která (který) jsi moje velká láska a moje láska velká,

A te che hai preso la mia vita

--- II ---

E ne hai fatto molto di più

--- II ---

A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo,

--- II ---

A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore
--- II ---
A te che sei,

--- II ---

Semplicemente sei,

--- II ---

Sostanza dei giorni miei,

--- II ---

Sostanza dei sogni miei...

--- II ---

E a te che sei,

--- II ---

Semplicemente sei,

--- II ---

Compagna dei giorni miei,

společnice (partnerka) mých dnů

Sostanza dei sogni...

--- II ---