Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italové doma velmi často jedí spolu dohromady jako celá rodina. Pro Italy je jídlo obecně velmi důležité.

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Základy italštiny a odborný slovník

images/italie-italsina-italske/italstina-vyuka.jpg

Odborný slovník (italské stavebnictví)

 • AGORA Náměstí, tržiště a shromaždiště občanů v starořeckých městech.
 • AMBON jednoduchá kazatelna v kostelech.
 • APSIDA Prostor půlkruhového nebo polygonální· ho půdorysu, v němž bývá umístěn oltář křesťanského kostela (obvykle na východním konci).
 • ARCHITRÁV V antickém stavitelství hlavní vodorovný trám položený na pilířích nebo hlavicích sloupů, spodní část kladí.
 • ATRIUM Vnitřní nádvoří starořímského domu.
 • BALDACHÝN Stříškový závěs nad oltářem, trůnem nebo lůžkem.
 • BAZILIKA Původně antická civilní administrativní budova a tržnice, později základní typ křesťanského chrámu, s interiérem uzavřeným plochým stropem.
 • BELVEDER Pavilonová, neobytná stavba budovaná obvykle v zahradě na vyhlídkovém místě.
 • CALDARIUM Místnost v antických lázních určená pro horkou koupel.
 • CELA Ústřední síň antického chrámu, bez oken, se sochou božstva, přístupná jen kněžím.
 • COSMATSKÁ PRÁCE Dekorativní barevná mazaika z mramoru v raně křesťanských italských kostelech, zejména v Římě.
 • DECUMANUS MAXIMUS Hlavní ulice starořímského města. Druhá hlavní ulice, která ji pravoúhle protínala, se nazývala DECUMANUS INFERIORE.
 • FRIGIDARIUM Místnost v antických lázních určená pro studenou koupel.
 • FRESKA Technika nástěnné malby prováděná příradními pigmenty na čerstvou vápennou omítku. Barvy se vsáknou do vlhkého podkladu a pevně se s ním spojí.
 • HLAVICE Vrchní ukončení sloupu nebo pilíře
 • KAMPANILA Zvonice v italských městech, obvykle postavená odděleně od chrámu.
 • KLADl Vodorovná část budovy nesená svislými podporami, antické kladí se skládá zpravidla z architrávu, vlysu a římsy.
 • KNĚŽIŠTĚ (PRESBYTÁŘ) Část kostela, kde je umístěn oltář.
 • KRYPTA Pohřební kaple, podzemní nebo polopodzemní, umístěná obvykle pod kostelním chórem.
 • KRYPTOPORTIKUS Podzemní chodba.
 • KYKLOPSKÉ ZDl Opevnění zbudované z masivních, nahrubo otesaných kamenných bloků.
 • LODŽIE Krytá chodba nebo síň, otevřená na jedné straně arkádami.
 • MITHRAISMUS Kult spojený s Mithrou, perským bohem světla a dobra.
 • METOPA Součást vlysu antického chrámu, pravoúhlá deska hladká nebo zdobená reliéfem či malbou.
 • PIANO NOBILE Hlavní podlaží paláce, obvykle první poschodí, s reprezentačními místnostmi. 
 • POLYPTYCH Obrazový celek skládající se z několika dílů (tematických částí).
 • PRESEPIO Vánoční jesličky. 
 • PORTIKUS Otevřená sloupová předsí~ před hlavním vchodem chrámu nebo veřejné budovy.
 • PUTTO Dekorativní dětské postavy zobrazované na rozdíl od amoretů bez křídel.
 • RELIKVIÁŘ Schránka na ostatky svatých.
 • ŘiMSA Horní část klasické fasády, nejčastěji vodorovný pás vystupující z líce zdiva.
 • SGRAFITO Technika nástěnné ornamentální výzdoby prováděná proškrabáváním vrchní mokré světlé vrstvy omítky do spodní barevné, tmavé vrstvy.
 • STYLOBAT Stupňovitá podezdívka antických chrámů .
 • ŠEROSVIT (CHIAROSCURO) Způsob malby pískovými a hnědavými tóny působící iluzi plasticity nebo prostoru, užívaný zejména v renesanci.
 • ŠTUK Jemná omítka z rozemletého mramoru nebo ze sádry, vápna a jemného písku používaná k dekorativní výzdobě.
 • THERMY Antické veřejné lázně, obvykle rozsáhlý komplex budov určený kromě koupelí k aktivnímu odpočinku a zábavě.
 • TRIPTYCH Trojdílný obraz nebo oltář, jehož části spolu souvisejí.
 • TROMPE L'OEIL Způsob malby pracující s optickým klamem, iluzivní výzdoba vytvářející dojem perspektivy.
 • VLYS Střední pás kladí antické architektury.
 • VOTIVNÍ PŘEDMĚT Artefakt, jehož prostřednictvím se lidé dovolávali pomoci božských sil, v křesťanství pomoci Boha nebo světců .

Italské zkratky

 • AAST Azienda Autonoma di Soggiorno e T urismo.
 • APT Azienda Promozione Turistica.
 • ACI Automobile Club d'ltalia.
 • CAl Club Alpino Jtaliano.
 • DC Democrazia Cristiana {Křesťanská demokratická strana).
 • EPT Ente Provinciale per il T urismo (provinciální turistická informační kancelář); viz také APT.
 • FS Ferrovie de ll o S tato (italské státní železniční dráhy).
 • IVA lmposta Valore Aggiunto (DPH).
 • MSI Movemento Sociale ltaliano {Italská fašistická strana).
 • POJ Partito Democratica della Sinestra; nový název pro Italskou komunistickou stranu.
 • PDS Partito Democratico della Sinistra (dřívější Italská komunistická strana).
 • PSI Partito Socialista ltaliano (Italská socialistická strana).
 • RAI Italská státní televizní a rozhlasová síť.
 • SIP Italská státní telefonní společnost.
 • SS Strada Statale; hlavní silnice, např. SS18.

Za jak dlouho se dá naučit Italsky a jak jít na Italštinu - osobní zkušenost

za jak dlouho se da naucit italsky a jak jit na italstinu osobni zkusenost

Tak jste tu :) Dostali jste se na stránku, kde se píše alespoň v obrysech o tom, jak se dá naučit Italsky a a hlavně jak dlouho to trvá. Já se učím Italsky 11. měsíc. Začal jsem v dubnu 2016 (teď je březen 2017), když jsem stříhal stromy na své zahradě. Byl to hezký slunný den. Pustil jsem si tehdy se stříhacími nůžkami v ruce na youtube nějaké zvukové nahrávky Italštiny a šlo o lásku na první poslech. Pak jsem si našel řadu lidí, kteří umí Italsky a od nich se Italštinu učil. Další lidi mi radili místa, kam je možné jet, aby člověk poznal pravou Itálii a užil si to - ideálně bez mumraje turistů. A ve třetí fázi jsem poznal i několik Italů. Ve finále mi velmi pomohl můj kamarád Rober Ander, který mi zajistil bydlení v Itálii. A už to bylo! :) 

Pokračovat ve čtení