Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italové jsou hrdí, pokorní a často srdeční lidé, ač trošku výbušní. Rozčilení často spíše předstírají, ve svém projevu jsou hlučnější, "dědí" se to z generace na generaci.

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Italština

Základní italské fráze a důležitá, nejdůležitější slovíčka - pozdravy, otázky, představení se, nákup, restaurace,

Co zde najdete? Italština - pozdravy, prosba o pomoc, seznamování, přání někomu, důležitá slova, italská komunikace v restauraci, počasí, nákupy, přídavná jména hodnotící, požádání o různé věci. 

Pozdravy

Ahoj! Ciao! (čáo!)
Dobré ráno / dopoledne Buon giorno (bon džórno)
Dobrý večer Buona sera (buona sera)
Vítej(te)! Benvenuti!
Jak se máš? Come stai? (kóme stai?)

Mám se dobře, díky. Sto bene, gracie. (sto béne, grácje)
A ty? E tu?
Dobře. Bene. (béne)
(Velice) vám děkuji. Molte grazie. (molte grácje)
Není zač. Non c`é di che. (non če di ke) - není zač /// nebo Di niente (di nijente) - za nic.
Ahoj, příteli! Ciao amico! (čáo amíko!)
Moc jsi mi chyběl! Mi hai mancato/a molto! (mi ai mankáto molto)
Co je nového? Che c`é di di nuovo? (ke če di nuovo?)
Nic. Niente. (něnte)
Dobrou noc. Buona notte. (buona notte)
Nashledanou později. A dopo.
Ahoj (při loučení) Ciao!

Prosba o pomoc, otázky na cestu kudy kam ...

Promiňte! Scusi! (skúzi)
Můžete mi pomoci? Puó aiutarmi? (puo ajutarmi?)
Ztratil/a jsem se. Mi sono perso / a.
Kde je lékárna? Dov`é la farmacia? (dóve la farmačíja?)
Jděte stále rovně. Vada sempre dritto.
Zahněte doprava / doleva. Gira a destra / sinistra. (džíra a déstra / sinýstra)
Hledám… Cerco… (čerko)
Okamžik, prosím! Un momento, per favore!
Počkejte chvíli, prosím! Aspetta un momento, per favore!
Kolik to stojí? Quanto costa questo? (kuanto kósta kvésto?)
Kolik jsem vám dlužný? Quanto le devo?
Pojďte se mnou. Vada con me. (vada kon me)

Představení se

Mluvíte italsky/anglicky? Parla italiano / inglese?
Jen trochu. Solo un poco. (sólo un póko)
Jak se jmenuješ? Come ti chiami? (kóme ty kjámi?)
Jmenuji se… Mi Chiamo… (mi kjámo… )
Pan, paní, slečna Signor.../ Signora.../ Signorina... (siňor, siňora, siňorína)
Rád tě poznávám! Sono fortunato di conoscerti! (sono fortunáto dy konóšerty) / Sono lieto di conoscerla. 
Jsi moc milý! Sei molto gentile! (sei molto džentýle!)
Odkud jsi? Di dove sei? (dy dóve sei)
Odkud jste? (vykání) Di dové é Lei?
Jsem z České republiky. Sono della república Ceca. (sóno della repúblika čéka)
Jsem Čech / Češka. Sono Ceco / Ceca. (sóno čéko / čéka)
Kde žiješ? Dove abiti? (dóve ábity?)
Bydlím České republice. Abito nella republica Ceca. (ábito nela repúblika čéka)
Jak se vám tu líbí? (vykání) Come Le piace qui? (kóme le pjáče kvi?)
Itále je překrásná země. Italia é un paese meraviglioso. (itálja e un paéze meraviljóso)
Čím se živíš? Di che cosa ti occupi? ( dy ke kóza ty ókupy?)
Pracuji jako… Lavoro come… (lavóro kóme…)
Italština se mi líbí. Mi piace la linagua Italiana. (mi pjáče la lingva italiána)
Kolik je ti let? Quanti anni hai? (kvanty any aj?)
Je mi dvacet / třicet let. Ho venti / trenta anni. (o venty / trenta any)
Musím jít. Devo andare. (dévo andáre)
Hned budu zpátky. Torno subito. (torno súbito)

Popřejte někomu…

Hodně štěstí! Buona fortuna!
Vše nejlepší k narozeninám! Buon compleanno! (buon compleanno)
Šťastný nový rok! Buon anno nuovo! (buon ano nuovo)
Veselé Vánoce! Buon Natale!
Gratuluji! Auguri! / Complimenti!
Dobrou chuť! Buon appetito! (buon apetýto)
Pozdravuj ode mě… Saluta ( ) da parte mia…
Dobrou noc! Buona notte! (buona notte)

Základní (nejen) zdvořilostní fráze

Promiňte. (nerozměl/a jsem) Scusi. Non ho capito ((skúzi. Non o kapíto)
Omlouvám se , je mi líto. Mi dispiace. (mi dyspjáče)
Žádný problém! No problema!
Můžete to zopakovat? Puó ripeterlo?
Můžete mluvit pomaleji? Puó parlare piú lentamente? (puo parláre piu lentamente ?)
Napište to prosím! Scrívalo, per favore! (skrívalo, per favóre)
Nerozumím! Non capisco! (non kapísko)
Nevím. Non so.
To nevím. Non lo so.
Nemám představu. Non ho nessun idea. (non o nesun ídea)
Jak se to řekne italsky? Come si chiama questo in Italiano? (kóme si kjáma kvésto in italiano?)
Co je to? Che cosa é questo? (ke kósa é kvésto?)
Nemluvím dobře italsky. Non parlo bene l`italiano (non parlo béne litaliáno).
Nedělej si starosti! Non ti preocupi! (non ty preókupi!)

Důležitá italská slova…

dobrý / špatný / jakš takš bene / male / cosí cosí
velký / malý grande / piccolo (grande / píkolo)
dnes / nyní oggi / ora (odži / aóra)
včera / zítra ieri / domani (iéri / domány)
ano / ne sí / no (si / no)
Líbí se ti to? Ti piace questo? (ty pjáče kvésto?)
Moc se mi to líbi! Questo mi piace molto! (kvésto mi pjáče molto!)
Mám hlad / žízeň. Ho fame / sete. (o fáme / séte)
ráno / dopoledne (v dennní dobu) di mattina (dy matýna)
odpoledne / večer di pomeriggio (dy pomerídžo)
Buon pommerigio - dobré odpoledne. 
Buona sera - dobrý večer (na jihu Itálie se používá "buona sera" již od brzkých odpoledních hodin)
večer di notte (dy notte)
tohle / tamto questo /quello (kvésto, kvello)
tady / tam qui, ecco / lá, lí (kvi, eko / la, li)
já /ty Io / tu ( íjo / tu)
mu, jemu / jí gli/ le (lji / le)
Opravdu! Davvero!

Samozřejmě! Certo! (čerto)
Podívej /te! Guarda / guardi!
Pospěš si! Fa presto!
Co? Kde? Che cosa? Dove? (ke kósa? dóve?)
Kolik je hodin? Che ora é? (ke óra é?)
Je přesně deset. Sono le dieci in punto. (sóno le djéči in punto.)
Dej mi to! Damelo! (dammelo)
Mám tě rád! Ti voglio bene! (ty vóIjo béne)
Je mi špatně. Sto male. (sto mále)
Necítím se dobře. Non mi sento bene.
Bolí mě ....... Mi fa male...... (mi fa mále)
Potřebuji doktora. Ho bisogno di un dottore. (o bizoňo dy un dotóre)

Restaurace

Chtěl bych platit (v restauraci) Puó farmi un conto? / Voglio pagare. (puó farmi un conto? / voljio pagáre)
účtenka il conto (v restauraci), lo scontrino (u pokladny) (konto / skontrýno)
drahý caro (karo)
levný a buon mercato (a buon merkáto), enomonico (ekonómiko)

Počasí

Jaké je dnes počasí? Che tempo fa oggi? (ke tempo fa odži?) /// Neříkat "che tempo é oggi!
Je teplo / zima. Fa caldo / freddo (fa kaldo / freddo)
Je vítr. Fa vento. (fa vento)
Prší - Piova / Sta piovendo
Sněží. Nevica. (névika)
Svítí slunce. C`é sole. (če sóle)
Nebe je zatažené. Il cielo é nuvoloso. (Il čélo e nuvolóso)

Nákup

Chtěl/ a bych koupit… Vorrei comprare … (vorei kompráre…)
Jen se dívám. Dò solo un'occhiata (do sólo un okjáta)
V kolik hodin otevíráte? A che ora apre? (a ke óra ápre)
V kolik hodin zavíráte? A che ora chiude? (a ke óra kjúde)
Kolik to stojí? Quanto costa questo? (kvanto kósta kvésto)
Je to příliš drahé. È troppo caro (e tropo káro)
Je to velmi drahé! È molto caro! (e molto káro)
Přijímáte kreditní karty? Accettate carte di credito? (ačetáte karte di krédyto)
Mohu platit (bankovní) kartou? Posso pagare con la carta?
Takto stačí, děkuji. Va bene così, grazie (va béne kosí, grácje)
Můžete mi to vyměnit? Me lo può cambiare? (me lo puó kambjáre?)
Chtěl/a bych si to zkusit. Vorrei provarlo (vorei provarlo)
Nelíbí se mi. Non mi piace (non mi pjáče)
Jakou velikost? Che taglia? (ke talja)
Jaké číslo? Che numero? (ke úumero)
Máte o velikost větší? Ha una taglia più grande? (a una talja pju grande)
Máte o velikost menší? Ha una taglia più piccola? (a una talja pju píkola)
Máte to v jiné barvě? Ha un altro colore? (a un altro kolóre)

SERVE ALTRO? JEŠTĚ NĚCO?
BASTA COSÍ? JE TO VŠE?

Restaurace

Můžeme jíst? Possiamo mangiare? (Posiámo mandžáre)
Můžeme si dát snídani? Possiamo fare la prima colazione? (poso fare la prima kolacjóne)
Je tu volný stůl C'è un tavolo libero? (če un távolo líbero)
Stůl pro čtyři, prosím. Un tavolo per quattro, per favore (un távolo per kvatro, per favóre)
Chtěl/a bych si zamluvit stůl pro čtyři, prosím. Vorrei prenotare un tavolo per quattro persone, per favóre (vorei prenotáre un távolo per kvatro, per favóre)
Menu, prosím. Il menu, per favore (il menu, per favóre)
První chod il primo piatto (il prímo pjato)
Druhý chod il secondo piatto (il sekondo pjato)
Jako první chod… Come primo prendo … (kóme prímo prendo)
Jako druhý chod… Come secondo prendo ... (kóme sekondo prendo)
dezert dolce (dolče)
Máte bezmasá jídla? Avete piatti vegetariani? (avéte piaty vedžetariány)
Ještě trochu, prosím. Ancora un pochino, per favore (ankóra un pokíno, per favóre)
Objednal/a jsem si… Ho ordinato ... ( o ordynáto)
Pro mě Per me...

Italština - nadávky, vulgarismy a hanlivé výrazy

Tagy: restaurace, italština, počasí, pozdravy, obchod, otázky na cestu, představení se, přání, zdvořilostní fráze, italská slova, nákup